Czas na ODPOWIEDZIALNOŚĆ rodzicielską, nie- władzę

Debata ekspercka w ramach Posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka

6 września 2023 r., Gmach Sejmu RP

Organizatorzy:

Parlamentarny Zespół Praw Dziecka, Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka

Temat dyskusji:

Zastąpienie zapisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o „władzy rodzicielskiej” – „rodzicielską odpowiedzialnością”. Propozycja takeigo działania pojawiła się już w 2018 r. w projekcie nowego Kodeksu rodzinnego przygotowanego przez komisję kodyfikacyjną przy Rzeczniku Praw Dziecka, drze Marku Michalaku. Do dzisiaj jednak nie doczekała się poważnej debaty w gremiach decyzyjnych.

Środowiska wychowawcze i pomocowe przedstawiały tę ideę po 2018 r. kilkakrotnie. Ostatnia próba wprowadzenia instytucji odpowiedzialności rodzicielskiej podjęta została w lipcu br. podczas prac nad procedowaną w bardzo szybkim tempie nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tzw. Lex Kamilek. Uznano jednak, że temat wymaga „filozoficznej debaty” społecznej. To prawda.

Debata to początek publicznej dyskusji o zastąpieniu w polskim systemie prawa rodzinnego instytucji władzy rodzicielskiej instytucją rodzicielskiej odpowiedzialności. Nie chodzi tu bynajmniej o lingwistyczny zabieg. Odpowiedzialność jest podstawową wartością, na której opierają się relacje społeczne dzieci, młodzieży i dorosłych. Bez odpowiedzialności nie ma możliwości kształtowania przyjaznego środowiska życia i rozwoju najmłodszych.

Tak samo jak w debacie publicznej przejawiamy tendencję do szukania winnych zamiast rozmowy o skali i rodzaju odpowiedzialności, tak polski system prawa rodzinnego przedkłada, wyjętą z języka polityki i prawa karnego, kategorię władzy nad odpowiedzialność rodzica wobec dziecka, które z natury jest od niego całkowicie zależne.

Potrzebę debaty na ten temat dostrzegamy tym bardziej, że dzieci i młodzież doświadczają obecnie kryzysu psychicznego w bezprecedensowej skali. Liczba prób samobójczych wśród młodych ludzi w ubiegłym roku wyniosła ponad 2 tys., czyli aż o ponad 150% więcej niż jeszcze w 2020 r. Wciąż mamy do czynienia z ogromną skalą krzywdzenia dzieci. Z wyników badań (2018 r.) Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) wiemy, że 72% z nich doświadczyło jakiejś formy krzywdzenia. W 41% przypadków – ze strony bliskich dorosłych, 20% miało kontakt z obciążającym doświadczeniem seksualnym, 7% z seksualnym wykorzystaniem, a 6% doświadczyło fizycznego zaniedbania. Jak we wszystkich badaniach tego typu, a przede wszystkim urzędowych statystykach, założyć musimy zjawisko tzw. underreportingu – niedoszacowania faktycznych rozmiarów przemocy.

Kiedy w parlamencie padają słowa wychwalające przemoc wobec dzieci, liderzy polityczni oraz wspierające ich media stygmatyzują dzieci z grup mniejszości seksualnych. Kiedy politycy używają języka nienawiści wobec swoich politycznych konkurentów, a minister edukacji i szkolnictwa wyższego za jeden z problemów polskiej szkoły uznaje nadmierne akcentowanie w niej praw dziecka, my proponujemy publiczny dialog wokół odpowiedzialności, a w szczególności odpowiedzialności rodziców wobec dzieci.

Uznanie odpowiedzialności za instytucję polskiego prawa rodzinnego – ideę, którą można zawrzeć w regule prawnej – da szansę na wzmocnienie postulowanej przez Konwencję o prawach dziecka podmiotowości zarówno dziecka, jak i rodziny. Podmiotowości opartej na zdrowej więzi i poszanowaniu godności, którą gwarantuje artykuł 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W debacie wzięli udział:

Monika Rosa – posłanka na Sejm RP, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka

Marzena Okła-Drewnowicz – posłanka na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

dr Katarzyna Lubnauer – posłanka na Sejm RP

dr Marek Michalak – Rzecznik Prawa Dziecka w latach 2008–2018, założyciel i dyrektor Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka

Magdalena Bogdańska-Maciak – sekretarz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu

dr Konrad Ciesiołkiewicz – członek Rady Naukowej Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, laureat Nagrody im. Janusza Korczaka w 2023 r.

Agata Kobylińska – pełnomocniczka Prezydenta Miasta Łodzi do spraw dzieci i młodzieży

prof. Marek Konopczyński – wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka

Miłosz Kozikowski – przedstawiciel młodzieży, Parlament Młodych RP, Gadka Senacka

prof. Barbara Smolińska-Theiss – przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka

sędzia Agnieszka Rękas – sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka (2012–2018)

ks. prof. Adam Solak – członek Rady Naukowej Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka

Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka, pisarka, reżyserka spektaki teatralnych, Mistrzyni Mowy Polskiej

dr Urszula Tokarczyk-Bar z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Wydziału Studiów Edukacyjnych

Zapis debaty: 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=32FE2864449B0A9BC1258A13003A3068

Wypowiedzi eksperów:

https://f.io/zvPoHBYm
https://app.frame.io/presentations/7d1dff0e-9bd4-4395-9fd7-d95cb0152f1b

https://app.frame.io/presentations/38dfc1a9-5565-412c-8acb-f5f12aa0c397

Osoby, kóre dołączyły do inicjatywy i fotorelacja z debaty: