Projekt nowego Kodeksu rodzinnego

Przygotowanie publikacji, monografii, będącej dyskusją wokół stworzonego przez Komisję Kodyfikacyjną przy Rzeczniku Praw Dziecka IV i V kadencji projektu Kodeksu rodzinnego.

Ta monografia naukowa to praca zbiorowa, która jest zwieńczeniem projektu badawczego „Rodzinne prawo osobowe – projekt Kodeksu rodzinnego 2018 r. (podejście interdyscyplinarne)”. W wyniku dokonanych analiz prawno-psychologiczno-pedagogicznych zespołu – autorów poszczególnych rozdziałów – powstała ta właśnie publikacja. Książkę stanowi 21 tekstów dotyczących kwestii prawa rodzinnego. W gronie autorów znalazły się wybitne postacie ze świata nauki i praktyki, tworzące zróżnicowany zespół autorski, m.in. prawnicy i pedagodzy reprezentujący różne ośrodki akademickie.

Wybór zagadnień podjętych w publikacji uzasadnia chęć jak najlepszego ukazania istoty celów i założeń projektu Kodeksu rodzinnego.

Przedmiotem badań jest więc projekt Kodeksu rodzinnego ogłoszony w 2018 r. przez Rzecznika Praw Dziecka. Podstawowym punktem odniesienia dokumentu jest człowiek osoba, sposób pojmowania jej istoty, społecznych uwarunkowań w życiu rodzinnym, społeczno-kulturowym, osobowo–społecznym, naturze człowieka, aksjologii prawa. W sekwencji wartości u podstaw znalazła się godność dziecka-człowieka, potwierdzając humanistyczny wymiar opracowania.

Niemal we wszystkich rozdziałach wskazuje się na konieczność nowego spojrzenia na problemy aksjologiczne, na wartości jako podstawowe działania nie tylko w zakresie tworzenia, ale również stosowania prawa, urzeczywistniania praw rodziny, praw człowieka i praw dziecka. Z punktu widzenia ochrony praw dziecka, jego godności i ochrony rodziny – zwraca się uwagę na pierwotną odpowiedzialność wynikającą z natury, a nie z kontraktu.